وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

Electrical Railway project for Sahand

خلاصه پروژه / طرح: 

According to the Mehr Building Project development plan, the population growth of this city requires a rail connection to Tabriz and is a priority for the Government.

prj in mrud dis

توصيف پروژه
زيرحوزه سرمايه گذاري: 
موقعيت جغرافيايي پروژه: 
Tabriz‐kilometer 20
مدت زمان دوره احداث (سال): 
4
كل سرمايه گذاري (ميليون يورو): 
€108
Contact Info.
نام مقام مسئول مذاكره : 
Mr. Habibollah Taherkhani
سمت مقام مسئول مذاكره: 
Member of the board of New Towns Development Company
آدرس پستي: 
No.25, Khodami St., Vanak Sq., Vali‐e‐Asr St., Tehran‐Iran
شماره تلفن:: 
+98 21 89356721
دورنگار: 
+98 21 89356721
نشانی پست الکترونیکی: 
Hataherkhani@yahoo.com