وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

Electrical Railway of Fooladshahr

خلاصه پروژه / طرح: 

according to the development of Mehr Building Project plan and given the population growth of Fooladshahr City, there is a necessity to connect this city to Isfahan and put the construction of double-deck train with OCS power supply system in the priority of the government project.

prj in mrud dis

توصيف پروژه
زيرحوزه سرمايه گذاري: 
طول پروژه (كيلومتر): 
35
محصول نهايي پروژه : 
Construction of 35 km of Electrical Railway
ظرفيت سالانه محصول پروژه: 

PPHPD of this Project will be 11,000 in 2031

نوع پروژه : 
Construction
موقعيت جغرافيايي پروژه: 
Isfahan and Fooladshahrcity ,35 km from Isfahan
مدت زمان دوره احداث (سال): 
4
كل سرمايه گذاري (ميليون يورو): 
€157