وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

Domestic Terminal - Isfahan International Airport

prj in mrud dis

توصيف پروژه
زيرحوزه سرمايه گذاري: 
محصول نهايي پروژه : 
Public service and pax. Transportation
ظرفيت سالانه محصول پروژه: 

up to 6 million passenger annually

نوع پروژه : 
Construction
چارچوب قراردادي واگذاري طرح: 
BOT
موقعيت جغرافيايي پروژه: 
Isfahan, Iran
دوره بهره برداري: 
11
كل سرمايه گذاري (ميليون يورو): 
€40