وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

IranShahr Terminal - Imam Khomeini Airport (IKIA)

خلاصه پروژه / طرح: 

Building a passenger terminal  with the capacity of 20 Mpax with the area of 280000-300000 m2 with operation service of class C+

prj in mrud dis

توصيف پروژه
زيرحوزه سرمايه گذاري: 
محصول نهايي پروژه : 
Cargo & Passenger Transportation
ظرفيت سالانه محصول پروژه: 

20 million passengers per year

نوع پروژه : 
Construction
چارچوب قراردادي واگذاري طرح: 
BLT
موقعيت جغرافيايي پروژه: 
IKIA, Tehran - Iran
دوره بهره برداري: 
12
كل سرمايه گذاري (ميليون يورو): 
€810
Contact Info.
نام مقام مسئول مذاكره : 
Mr. Navidi,
سمت مقام مسئول مذاكره: 
Director Manager
آدرس پستي: 
Second Floor, Main Office Building South Side of the Airport
شماره تلفن:: 
+9821556778390
دورنگار: 
+982155677619
نشانی پست الکترونیکی: 
Info@ikiair.com