وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

Arak Khorram Abad Expressway

prj in mrud dis

توصيف پروژه
زيرحوزه سرمايه گذاري: 
نوع پروژه : 
Construction
چارچوب قراردادي واگذاري طرح: 
BOT
موقعيت جغرافيايي پروژه: 
Markazi Province
كل سرمايه گذاري (ميليون يورو): 
€300