وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

چارچوب قراردادی برای سرمایه گذاران در طرح های زیرساخت های جاده ای و ریلی چیست؟

تصویر mehrnour
ش., 11/14/2015 - 23:40 -- mehrnour
فارسی

مطابق قانون مشارکت بانک ها و سایر موسسات مالی در تامین مالی  زیرساخت های حمل و نقل ، چارچوب قراردادی برای طرح های آزادراهی و بزرگراهی ، تامین مالی، اخداث ، بهره برداری و انتقال است و چارچوب قراردادی برای طرح های زیرساختی ریلی، تامین مالی، احداث، اجاره و انتقال است.