وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد

 

 

     

سازمان:

New Towns Development Company
Establishment Date:  2009
Managing Director:  Mohsen Nariman
Tel:                           (+98) 21 89356000  
Fax:   (+98) 21 88672099
Address:  No. 25. Khodami  St. Vanak Sqair, Tehran

 

 

 

 

 

 

Office Address on Map: