وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

سرمایه گذاران بخش خصوصی به چه نحوی می توانند برای تامین مالی طرح های زیرساخت حمل و نقل از طریق اوراق بدهی زیرساخت اقدام کنند؟