وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

تضمین دولتی برای بازپرداخت استقراض خارجی برای چه طرح هایی قابل ارایه است؟

تصویر mehrnour
ی., 11/15/2015 - 00:15 -- mehrnour
فارسی

تضمین دولتی برای استقراض از منابع مالی خارجی به طرح های اولویت دار دولت مربوط می شود که انتفاعی باشند و بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز از محل عواید پروژه ها پرداخت شود. تضمین دولتی برای استقراض از منابع مالی خارجی به نفع تامین مالی پروژه های حمل و نقل نیازمند تایید شورای اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد. در قانون بودجه هر سال سقفی برای تضمین بازپرداخت تامین مالی با استقراض خارجی برای پروژه های اولویت دار دولتی تعیین می شود که این سقف در سال 94 برای دولت حدود 35 میلیارد دلار بوده است.