وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

تضامین خرید محصول به چه طرح های سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل تعلق می گیرند؟

تصویر mehrnour
ش., 11/14/2015 - 23:59 -- mehrnour
فارسی

در طرح های حمل و نقلی معمولا تضامین دولتی خرید محصول به پروژه های زیرساختی تعلق می گیرند که دوره بازپرداخت طولانی و حجم کلان سرمایه گذاری دارند. در ایران نیز مطابق ماده 7 و 24  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مطابق تبصره 5 قانون مشارکت بانک ها و سایر موسسات مالی در احداث زیرساخت های حمل و نقل این تضامین قابل ارایه هستند. در بین طرح های حمل و نقل طرح های آزادراهی و طرح های سرمایه گذاری در زیرساخت های راه آهن از حمله احداث خطوط دوم راه آهن در اولویت تضمین خرید محصولات توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هستند.