وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

تسهیلات صندوق توسعه ملی به چه طرح هایی در حوزه حمل و نقل و شهرسازی تعلق می گیرند؟

تصویر mehrnour
ش., 11/14/2015 - 23:54 -- mehrnour
فارسی

شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی در نظام نامه های ریالی و ارزی این صندوق آورده شده اند. در حال حاضر تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاران در ناوگان هوایی، ناوگان دریایی و ناوگان ریلی تعلق می گیرد. 
مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و توسعه نظام مالی کشور ، تسهیلات ارزی و ریالی صندوق به طرح هایی که منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی می شوند تعلق می گیرد. طرح های سرمایه گذاری در زیرساخت راه آهن و ناوگان راه آهن از این جمله اند. تسهیلات صندوق توسعه ملی فقط به سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های انتفاعی قابل پرداخت است.