وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

آیا پوشش بیمه ای برای تضمین ریسک نوسانات نرخ ارز در ایران قراهم است؟