وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

آیا برگزیدن شریک تجاری داخلی برای سرمایه گذاران خارجی اجباری است؟

تصویر mehrnour
ش., 11/14/2015 - 23:34 -- mehrnour
فارسی
البته که نه. سرمایه گذاران خارجی هیچ اجباری برای برگزیدن شریک تجاری داخلی ندارند. در بیشتر موارد این سرمایه گذاران خارجی هستند که برای یافتن شریک تجاری داخلی تمایل نشان می دهند و تلاش می کنند. برگزیدن شریک تجاری داخلی به سرمایه گذاران خارجی در درک بوروکراسی اداری ایران کمک می کند. باعث آشنایی سریع تر و دقیق تر سرمایه گذاران خارجی با .قوانین و مقررات ملی ایران می شود و باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاران خارجی می شود. و به صورت کلی می توان گفت که در هر صنعت شرکای داخلی نسبت به سرمایه گذاران خارجی درک عمیق تری از فضای کسب و کار دارند.