وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

آیا امکان اخذ تسهیلات بانکی توسط شرکت های عمرانی سرمایه گذار در پروژه های حمل و نقل با وثیقه قراردادن عواید آتی پروژه و دارایی های پروژه فراهم است؟