وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

خطوط ریلی مشارکتی

سرمایه گذاری در خطوط ریلی مشارکتی