وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

توسعه پارک های لجستیک

سرمایه گذاری در بنادر خشک و پارک های لجستیک ایران