وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

توسعه شهرهای جدید

سرمایه گذاری در توسعه شهرهای جدید