وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی

بهسازی بافت فرسوده

سرمایه گذاری در بهسازی بافت های فرسوده