وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • English
  • فارسی
سرمایه گذاری در توسعه فرودگاه ها
توسعه فرودگاه ها
سرمایه گذاری در خطوط ریلی مشارکتی
خطوط ریلی مشارکتی
سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های شهری ایران
توسعه زیرساخت های شهری
سرمایه گذاری در ناوگان ریلی ایران
سرمایه گذاری در ناوگان ریلی
سرمایه گذاری در بهسازی بافت های فرسوده
بهسازی بافت فرسوده
سرمایه گذاری آزادراه های مشارکتی
آزادراه های مشارکتی
سرمایه گذاری در توسعه بنادر
توسعه بنادر
سرمایه گذاری در توسعه شهرهای جدید
توسعه شهرهای جدید
سرمایه گذاری در بنادر خشک و پارک های لجستیک ایران
توسعه پارک های لجستیک